Stadgar för FC-föreningen i Göteborg

ideell förening

Föreningen är en ideell förening

§ 1. Föreningens namns är FC-föreningen i Göteborg

§2. Föreningens säte är Göteborgs kommun

Föreningens ändamål
§3. Föreningens ändamål är att verka för att allt fler människor, vilkas funktionshinder
gör det omöjligt för dem att utveckla muntligt tal, eller som bara bristfälligt
behärskar det, kan få möjlighet att meddela sig och kommunicera med hjälp av
FC ”facilitated communication”, en kommunikationsmetod som bl.a. utvecklades
av Rosemary Crossley i Australien på 1980-talet och nu finns i många europeiska
länder och i USA.

§4. Verksamheten skall bedrivas på följande sätt:
Att sprida kunskap om FC som kommunkationsform
Att utveckla utbildningar av stödpersoner, så att FC-kommunikation blir ett självklart erbjudande i hem, skola och på arbetet
Att främja och stödja etablerande av sådana miljöer
Att anordna kurser för FC-skrivare som leder till gemenskap och gemensam kunskapsutveckling
Att skapa kunskpscentrum för FC dit man kan vända sig med de pedagogiska och etiska frågor som uppstår i relation till FC
Att stödja forskning om FC

§5. Medlemskap
Enskilda personer och institutioner som vill stödja föreningens syfte kan bli medlemmar.

§6. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§7. Val av styrelse
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio styrelsemedlemmar.
Ordförande fäljs av medlemmarna vi det konstituerande mötet respektive årsmötet.
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande vid styrelsemötet.
Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst. Rösträtt med fullmakt godkännes ej.
För giltiga beslut skall hela styrelsen ha kallats minst en vecka före styrelsemötet.
Vid konstituerande styrelsemöte väljer styrelsen inom sig kassör och sekreterare.
Ordförande och kassör, eller annan person som utses av styrelsen, äger rätt att teckna föreningen samt att utkvittera medel för sig.

§8. Årsmöte
På årsmöte har varje medlem en röst.
Kallelse till årsmötet skall skickas ut till medlemmarna senast fyra veckor och tidigast sex veckor i förväg.
Motioner till årsmötet ska ha inkommit senast två veckor före årsmötet.
Årsmötet skall behandla följande frågor
Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.
Fastställande av dagordning för mötet
Val av mötets ordförande, sekreterare och två justeringsmän
Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställandet av antalet styrelseledamöter
Val av styrelseledamöter och revisorer. Styrelseledamöter väljs på två år så att alltid halva styrelsen sitter kvar. Omval kan sek.
Fastställande av medlemsavgifter för medlemmar och institutioner.
Besluten fattas med enkel majoritet. Samstämmighet skall eftersträvas.
Förslag på styrelseledamöter framläggs av medlemmarna på årsmötet och/eller av valberedning som utsetts på föregående föreningsmötet.
Övriga frågor

§9. Beslut om ändring eller tillägg av stadgarna
Beslut om ändring eller tillägg av dessa stadgar skall för att äga giltighet bifallas av minst 2/3 av i röstningen deltagande medlemmar samt fattas av två på varandra följande stadgeenligt utlysta möten, varav ett skall vara årsmöte.
Ändamålsparagrafen §3 kan inte ändras. Förslagen till ändring eller tillägg skall sändas ut tillsammans med kallelsen.

§10. Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas efter beslut i samma ordning som för stadgeändring.
Styrelsen skall därvid framlägga förslag till disposition av föreningens medel.
Kontakta oss

Vill du bli medlem/stödmedlem, önskar ytterligare information eller har frågor om FC kontakta oss via mail.

info@fc-goteborg.se