Biografier av Fc-skrivare

Det finns många böcker av FC-skrivare. Dessutom kan det vara av intresse att ta del av biografier och andra böcker av personer med autism eftersom de beskriver vad autismen innebär för personen. Här är några förslag:

Andrén, Joakim (2013): Livet på jorden

Joakim har använt FC i fyra år. Han har många tankar om vår tillvaro på jorden. Han är medlem i FC-föreningens styrelse i Göteborg och bidrar på våra möten med viktiga förslag. Hans bok Livet på jorden presenteras under fliken Litteratur.

Crossley, R, McDonald, A (2010): Annie’s coming out.

Anne McDonald Centre


Det är dels en beskrivning av Annies utveckling och liv och dels en ovanligt detaljerad beskrivning av hur Annie ledde Rosemary Crossley i utvecklingen av FC, d.v.s. hur FC blev beprövad erfarenhet.

Fredriksen, J, (1991):Låst inde i en krop, der ikke vil lystre.

Serie om kommunikation nr 6. Köpenhamns amt

Jonny är en ung man som hade en cp-skada och lärde sig använda FC. Kort efter att boken blev färdig dog han. Skriften är svår att få tag i men ett budskap från honom är följande: Han ville skriva en bok till föräldrar ”så att de aldrig kommer att tro att utvecklingsstörda är dumma utan skall veta att de är människor som förstår allt utan att alltid vara i stånd till att visa det”. Han har också en undran: ”Det är fel att vi handikappade alltid skall komma med bevisen. Varför tror man inte bara på oss?”

Hertz, L (1992): Sisyfosbreve. Gyldendal

Lone Hertz, känd dansk skådespelare har en son med autism. Hon utvecklade parallellt med Crossley ett fysiskt stöd för att få sin son att skriva. Hon beskriver det i boken och också de experiment som gjordes på en gammal institution som omvandlats utifrån det nya synsättet på 1980-talet där man använde FC i samarbete med Crossley.

Higashida, Naoki (2013): Därför hoppar jag. Walström & Widstrand

Boken har utgetts och översatts till många språk, också svenska. Det är en mycket intelligent och tankeväckande bok om en pojkes autistiska upplevelsevärld och om förklaringar till hans för oss vanliga ofattbara beteenden. Han beskriver med djup psykologisk insikt vårt sätt att fungera och sitt eget autistiska funktionssätt. Han är insiktsfull och framförallt kan han medvetet beskriva sitt eget sätt att fungera. Han skriver självständigt men lärde sig skriva genom att få fysiskt stöd. Han var tolv år när han skrev boken vilket är anmärkningsvärt med tanke på den mognad som finns i hans psykologiska insikter.

Mukhopadhyay, T. R. (2002): Beyond the silence. My life, the world and autism. The National Autistic Society

Boken är översatt till många språk. Tito är född i Japan och har autism. Hans mamma utvecklade en metod för att få Tito att skriva som ersättning för hans brister i talet. Det har likheter med FC i användning av en slags bokstavstavla som hon kallar alfabetsrutnät. Hon, Soma, talar om den som Rapid Prompting Method, RPM. Den innehåller också vissa beteendeterapeutiska inslag.

En grupp vuxna FC-skrivare med autism som skrivit i mer än 10 år och känner varandra har skrivit om sina erfarenheter. De är utgivna av Förlagshuset Siljans Måsar där man kan läsa mer om dem:

Martin (2015): En trevlig bok om solen
Osika, Andreas (2015): Rembrandt som jag minns honom.
Osika, Andreas (2015): Elementarväsen
Osika, Erik (2015): Boken om vår karma
Osika, Erik (2015): En autists erfarenhet av Kristus i vår tid
Osika, Markus (2015): Minnen av tidigare liv.

 

Böcker av personer med autism

Barron, J, Barron, S (1992): Pojken innanför.

Mor och son om hans autism. Bonnier Alba. Denna bok var en av de första som nådde Sverige på svenska. Många inspirerades av samtalet mellan mor och son.

Grandin, T, Scariano, M.M. (1994): Genom dörrar. Vägen från autism till självständigt liv. Liber Utbildning

Temple är känd för sitt stora intresse för kor och också för sin förmåga att kunna kommunicera med dem. Hon är också känd för sin ”krammaskin” som hon fick idé till när hon såg att när korna skulle t.ex. få en spruta fick de gå in i ett bås som sedan kunde föras samman så att korna kände stöd. Hon konstruerade en liknande maskin till sig själv också för att få en tydlig upplevelse av sin kropp. Den använder hon dagligen. En nyare bok av Temple är följande:

Grandin, T. (2011): The Autistic Brain: Helping Different Kinds of Minds Succeed
Johansson, I (2007): En annorlunda barndom.

En kvinnas berättelse om sin autistiska uppväxt. Forum.

Iris Johansson var en av de första med autism i Sverige som i början av 1990-talet berättade om sina erfarenheter och var med att skapa en ökad förståelse för innebörden av autism. Hon har sedan utvecklat ett program för att stimulera utvecklingen av kommunikation hos personer främst med autism.

Williams, D (1993): Ingen Ingenstans – En autistisk flickas självbiografi

Donna Williams tillhör också de första personer som började förmedla vad det innebär att ha autism. Hon kom från en familj som inte var så välfungerande och fick själv klara sig. Hon har i många år varit aktiv och deltagit i att sprida kunskaper om autism. En senare bok är följande:

Donna Williams (2016) Autism: An Inside-Out Approach. Jessica Kingsley Publishers

Internationell litteratur om FC

Autcom – Autism National Committee:

Policydokument Principles regarding Facilitated Communication (www.autcom.org)

Bayerisches Staatsministerium fur Arbeit und Sozialordnung, Familie Frauen und Gesundheit, München (2000): Gestützte Kommunikation (FC) bei Menschen mit schweren Kommunikationsbeeinträchtigungen
Biklen, D, Cardinal, D. (1997): Contested Words, Contested Science. Teachers College Press
Biklen, D. (2005): Autism and the Myth of the Person Alone. New York University Press
Craig, Mary: Voices from silence. http://www.voicesfromsilence.com
Crossley, R (1994): Facilitated Communication Training. New York: Teachers College Press
Crossley, R (1997): Speechless. Facilitating communication for people without voices. A Dutton Book
Crossley, R, Borthwick, C (2002): WHAT CONSTITUTES EVIDENCE? Why the debate about facilitated communication is important for ISAAC. Paper vid Seventh Biennial ISAAC Research Symposium
Grunewald K. (1993): När det omöjliga blir möjligt – en oupptäckt. INTRA
Osika, H, Osika, M (2007): Markus resa till Paris igen. FC-föreningen i Järna
Osika, Erik, Osika, H (2011): Hur kan man hjälpa barn med autism som inte kan tala? FC-föreningen i Järna
Pilvang, Maureen (1990): ”Skjult viden – staveplader og eller assisted communication technique (ACT). Köpenhamns amt Serie om kommunikation nr 6
Pilvang, Maureen (2002): Facilitated Communication in Denmark. Paper vid Seventh Biennal ISAAC Research Symposium, Odense, Danmark
Pilvang, Maureen (2007): Facilitated communication (FC). En manglende brik i det specialpædagogiske puslespil. Teoretiske og paradigmatiske refleksioner i relation til facilitated communication. Danmarks Pædagogiske Univeristet. Masteravhandling
Skolverket Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dnr 2012:1700

 

Annan litteratur av intresse för området

Bogdashina, O. (2003): Sensory Perceptual Issues in Autism and Asperger Syndrome. Different Sensory Experiences. Different Perceptual Worlds. Jessica Kingsley Publishers
Bogdashina, O. (2005): Communication Issues in Autism and Asperger Syndrome. Do we speak the same language? Jessica Kingsley Publishers
Bogdashina, O. (2005): Theory of Mind and the Triad of Perspectives on Autism and Asperger Syndrome. A View from the Bridge. Jessica Kingsley Publishers
Bogdashina, O. (2010): Autism and the Edges of the Known World. Sensitivity, Language and Constructed Reality. Jessica Kingsley Publishers
Bogdashina, O. (2008): Sensorisk Profil. Sjekkliste Revidert (SPCR). SPISS Forlag
Danielsson, L., Liljeroth, I. (1996): Vägval och växande.

Förhållningssätt, kunskap och specialpedagogik för yrkesverksamma hjälpare. Liber

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
Grunewald, K. (2009): Från idiot till medborgare. Gothia förlag
Hansen, Else (1971): Varför stänger ni dörren? Bonniers
Liljeroth, I. (1974): Den utvecklingsstördes identitetsutveckling och samhällsroll.

Akademisk avhandling. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Liljeroth, I. (1994): En idé och dess utveckling.

Antroposofisk läkepedagogik och socialterapi i historisk jämförelse med allmänna omsorger och särskola. Institutionen för specialpedagogik, Göteborgs Universitet, 1/1994

Liljeroth, I. (2004): Konduktiv pedagogik – ett specialpedagogiskt kunskapssystem inom området rörelsehinder – dess utveckling, kunskapsgrund och praktik.

Stiftelsen Bräcke Diakoni, Göteborg

Liljeroth, I. (2006): Anders reser sig upp och går. Konduktiv pedagogik som redskap för en ny livsstil. Studentlitteratur
Liljeroth, I., Engen, T., Larsson, J., Skoglund, P., Öfverholm, C. (2011): Verksamma verksamheter. Att bättre förstå, hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning. Daidalos
Liljeroth, I (2012): FC – PÅ TRÖSKELN TILL EN ANNAN VÄRLD.

Facilitated communication i utvecklingen av medvetenhet och identitet hos personer med funktionsnedsättningar. (www.stromstadakademi.se)

Skolverket Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dnr 2012:1700
Skolverket Promemoria om evidens på utbildningsområdet. Dnr 80-2011:980 ”Serie om kommunikation” nr 1-6
Skaftnesmo, T. (2011): Evidensbasering – snart også i skolen?

Rudolf Steiner højskolen i Oslo (www.norens.net/articles.php)

 

Övrigt material

Socialstyrelsen rapport Tillförlitlighet i faciliterad kommunikation vid autism.

En systematisk kartläggning (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-1-21).