Print Friendly

 

INFÖR ETT NYTT ÅR – TANKAR OCH INTENTIONER

FC-FÖRENINGEN I GÖTEBORG I MARS 2018

 

Bakgrund

FC SOM KOMMUNIKATIONSFORM

När vi trädde över tröskeln till det nya året 2017 kände vi en lättnad. Efter flera år av kraftigt uttalat motstånd mot FC, facilitated communication, hade stämningen lugnat ner sig. FC är en alternativ och kompletterande kommunikationsform, AKK, byggd på skrift som riktar sig till personer med svåra funktionsnedsättningar där det ingår att talet inte fungerar. Konsekvensen av den uteblivna kommunikationsförmågan har lett till att personerna bedömts ha en svag intellektuell kapacitet. När de väl fått tillgång till FC och lärt sig använda skrift, har de avslöjat att våra bedömningar inte stått på saklig grund. Men det har varit svårt att få allmänt bejakande av att så kan vara fallet.

 

FC används runt om i världen. Det finns en omfattande forskning och mycket annat skrivet, t.ex. biografier. Dessutom finns filmer av och med personer som använder FC. Där visas tydligt konsekvenserna för individen när denne får tillgång till en för dem fungerande kommunikationsform och dessutom möter människor som tror på att personen har något att säga.

 

VÅRA INTENTIONER

I vår förening finns FC-skrivare, föräldrar och professionella som har intresse för att utveckla arbetet och skapa nya erfarenheter och kunskaper. Vi gör det tillsammans. Skrivarna kan berätta för oss om sina tankar och önskningar men också ge oss unika kunskaper och insikter från sitt liv. Utifrån det och utifrån den situation vi ser kring FC i vårt land och i världen söker vi vägar att stärka FC. Vi VET att hos skrivarna döljer sig för oss insikter som vi skulle ha glädje att ta till oss.

 

Vi vill med detta dokument förmedla något av vår grund. Först får Joakim Andrén ordet och ger oss sina önskningar inför framtiden. Därefter beskriver vi vad föreningen strävar efter. Ni får gärna ta kontakt med oss om ni har frågor eller kanske idéer att arbeta vidare på.

 

Joakim Andrén har med hjälp av FC gjort sin röst hörd på olika sätt, t.ex.

  • I en film ”Var är Joakim?” – trailer finns på startsidan
  • I en bok ”Livet på jorden” (se under fliken Aktuellt)

Här har han skrivit några tankar till alla som vill bidra till förståelse av FC och skrivarnas annorlunda livssituation.

 

Joakim Andrén: Mollklang

 

”Människor gör hela tiden ärliga försök att förstå vad den andliga världen är. Här finns en möjlighet att titta in i den. Vi är på den andra sidan av tröskeln till andlighet. Känns lite ångestfyllt kanhända? Människor gapar efter upplevelser, men tror inte på oss för vi är annorlunda än ni.

 

Här finns jobbiga skildringar om hur det ser ut för oss om du vågar läsa? Ha tilltro till vår förmåga och låt din känsla av ärlighet leda dig. Känn efter vad som är sanning och vad som finns i andligheten på den andra sidan av ändligheten. Många olika vägar leder dit in. Måste det vara lätt och enkelt?

 

Ändlöst tvivel på FC är bevis på hur mycket rädsla det finns inför mötet med oändligheten. Alla tvivel och angrepp säger mer om hur fast vi är i materialismen än om FC som kommunikation.

 

Måla inte din mycket materiella värld på vår.

 

Låt vår röst få bli hörd. Världen håller på att hosta ihjäl sig och inga tydliga öppningar finns mot framtiden. Bara framtiden kan befria oss ur knipan. Vi måste våga tänka nya tankar. Materialism och evidens är dödfött. Mod behövs för att fria andligheten. Var åtminstone ämnat att låta oss ta ansvar för framtiden. Hur ser det ut nu?”

 

 

Så tänker FC-föreningen i Göteborg inför ett nytt år

 

ATT SE FRAMÅT

Vår FC-förening valde att inför det nya året 2018, lämna historien och rikta blicken mot framtiden. Ett uttryck som använts i en nedlåtande och hånfull ton av motståndare till FC är Mirakelmetoden. Att FC är en mirakelmetod är kanske inte så fel – fast ur ett annat perspektiv. Det vi lärt oss är att FC, rätt använd, blir ett mirakel för dem som anammar det sättet att tala. De får för första gången i sitt liv kontakt med sin omvärld och får upplevelser som gör att de förstår mer av livet här på jorden. De kan förmedla sina tankar och kan reagera mer konstruktivt. Det är inte så svårt att sätta sig in i de känslor som då väcks. Känslan blir ett mirakel.

 

Medlemmar i föreningen har under det senaste året arbetat med att i olika sammanhang och aktiviteter fördjupa sig i varför FC väckt så starka reaktioner och hur det kan vändas. Vi intresserar oss också för kunskapsutvecklingen om FC och alla dess konsekvenser.

 

Några exempel på vad vi ägnar intresse åt är följande:

 

  • Information och spridning av kunskap.

Vår hemsida (fc-goteborg.se) har många besökare från hela världen. Varje dag går 25 – 30 personer in. De stannar länge. Vi har under året påbörjat en utveckling av sidan och fortsätter det arbetet in på 2018.

Joakim som använder FC gör insatser som också sprids på olika sätt. Trailern på hemsidan från filmen, ”Var är Joakim?” ses av många och hans bok ”Livet på jorden” har inspirerat många.

Ingrid Liljeroths nyss utkomna bok ”Vägval och växande – förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik” (2017 3:e upplagan Liber) belyser i relevanta sammanhang aspekter på FC och dess konsekvenser.

 

  • Delaktighet i olika insatser och aktioner

Flera medlemmar deltar i t.ex. demonstrationer för assistansen och samlar erfarenheter av bristerna i sjukvården för personer med funktionsnedsättningar.

 

  • Kontakter av olika slag för att få information om hur man hanterar liknande frågor inom andra områden

Vi har kontakt med den danska FC-verksamheten genom en av deras initiativtagare som ger oss information om vad som händer internationellt.

Eftersom den vetenskapliga grunden för FC är central deltog en medlem förra året i seminarium anordnat av Nobelstiftelsen, Nobel Week Dialogue. Temat var ”The   Future of Truth”. F.d. nobelpristagare, andra forskare, en f.d. chef för CIA, journalister och konstnärer beskrev ur olika aspekter svårigheter att veta om det som sägs är korrekt eller om det handlar om försök till manipulation och indoktrinering, fake news  – ett synnerligen aktuellt tema i vår tid.

 

  • Forskning och kunskapsutveckling

För att nå bortom de känslomässiga reaktionerna på FC krävs en väl formulerad kunskapsgrund. Inom föreningen finns ett forskningsprojekt som pågått i flera år och nu är under bearbetning. Det är initierat av en person som använder FC. Han menade att vi inte kommer att förstå hur FC fungerar om vi inte förstår skillnaden mellan deras och vårt tänkande.

 

SAMMANFATTNING

År 2017 blev ett år av möjligheter till eftertänksamhet och samling. FC är inte en fråga om att bevisa om fysiskt stöd fungerar. FC visar sig finnas i mer komplexa sammanhang och skapar därför möjligheter till en fördjupad kunskap om vår tid och våra frågor. Skeendet kring FC är ett bra exempel på fake news eller hur medveten desinformation leder till en manipulation av människors åsikter. The Future of Truth är därför något att reflektera över. Andra frågor som väcks är: Vem är människan? Vad är en funktionsnedsättning och hur bör vi bedöma den? Vad är viktigt i livet? Hur når vi dit och inte minst: Vad kan personer med funktions­nedsättningar bidra med i vårt moderna samhälle?