En bok skriven av Joakim som har autism och inte kan tala.

boken1

Köp: Maila beställning till info@fc-goteborg.se så svarar vi med all information som behövs (pris för boken är 100 kr exklusive frakt ca 45 kr)
Buy: Email your order to info@fc-goteborg.se and we will reply with all the needed info (price for the book is 10 euros whitout shipping)

Om boken:

Joakim började använda FC, facilitated communication, en alternativ kommunikationsform med skrift i gymnasiesärskolan i Göteborg år 2010.

Joakim visade genast att han kunde både läsa och skriva. Han uppfattade också vad som skedde runt omkring honom vilket ingen hade trott. Tidigt tog han initiativ till ett tema som han sedan utvecklat – om jorden och oss människor. Det är vad boken handlar om.

I ett tidigt skede skrev han:

Jorden mår inte så bra.
Vi måste be för jorden.

Vi måste anstränga oss.
Vi måste leva på ett annat sätt.

I sitt förord avslutar Ulrik Höfsöe med följande reflektion:

Joakim säger i sin bok: ”Makterna i samhället som vill ha människan, kontrollen, som inte vill att ni ska bli självständiga, tänkande mirakel som alla alla alla faktiskt är!”

Det är svårt att bryta alla fastkörda spår i det offentliga och politiska livet men att hitta sig själv och resa sig ur den degenererade konsumentroll vi fastnat i, är kanske det mirakel vi själva och världen behöver. ”Det självständiga tänkande mirakel som alla alla alla faktiskt är”.

Jag hoppas det går som Joakim önskar. Att han får bidra till ett uppvaknande i en tid av fördömande förenkling, som leder till omänskliga förhållanden. Mänsklighet och omsorg om naturen och varandra, värme och kärlek är vad som behövs.

About the book

Joakim started using FC, facilitated communication, as an alternative form of communication in writing in school in Gothenburg in 2010. Joakim immediately showed that he could both read and write. He also understood what was going on around him and no one could believe it. Early on, he initiated a theme that he then developed – about the earth and us humans. That’s what the book is about.

At an early stage, he wrote:

The earth is not doing so well.

We must pray for the earth.

We must make an effort.

We must live in a different kind of way.

In the preface, Ulrik Höfsöe concludes with the following reflection:

In his book, Joakim says: “It is the authoritys in society that wants the human, the control, who do not want you to become independent, thinking miracles that every every everyone of us already are!”

It is hard to break all the trajectories of public and political life, but finding oneself and getting out of the degenerated consumer role we are stuck in is perhaps the miracle we ourselves and the world need.
” the independent, thinking miracles that every every everyone of us already are”. I hope Joakims wishes do come true. That he may contribute to awakening people in a time of judgmental simplification, leading to inhumane conditions. Humanity and care about nature and each other, warmth and love is what is needed.