FC i verkligheten 2

 

 

Facilitated Communication/ kommunikation med stöd, är en kommunikationsmöjlighet för människor med ett funktionshinder som medför att de har begränsad talförmåga eller inget tal alls.

Begränsningar i nervsystemet kan medföra att medvetandet om den egna kroppen eller delar av den inte finns eller är ofullständigt. Det kan medföra att naturliga funktioner i kroppen inte utvecklas eller utvecklas ofullständigt, samtidigt som andra t. ex. syn eller hörsel blir överkänsliga och lätt överbelastas.

Varför behövs stödet?

Genom att kroppen får stöd utifrån kan FC – skrivaren bli medveten om den och därigenom uppöva funktioner, som inte tidigare utvecklats. Den faciliterande personen/stödpersonen håller om handen med ett lätt tryck och hjälper därigenom  FC–skrivaren att bli medveten om sin hand och uppöva förmågan att peka på bokstäver eller trycka på tangenterna på en dator och därigenom kunna skriva.

 

Vem behöver stöd?

FC är till hjälp vid vitt skilda funktionshinder såsom förvärvade hjärnskador, Cp- skador, autism, Retts syndrom, Downs syndrom m.fl. Den gemensamma nämnaren är oförmågan att kommunicera med tal.

 

Vad kan FC betyda för den som saknar tal?

För den som saknar tal och lär sig använda FC kan det vara revolutionerande att kunna kommunicera sina tankar och behov. Det finns i dag ett stort material av väldokumenterade förlopp, som beskriver icke talande människors väg till och utveckling av kommunikation med hjälp av FC. En återkommande problematik är den nedvärdering och de missförståelser, som många utan talspråk blir utsatta för. Genom kommunikation kan många irrelevanta och destruktiva sociala mönster lösas upp. Livskvalitén höjs markant, när det sociala livet i vardagen kan kommuniceras gemensamt.

Det finns flera exempel på att människor som ansetts vara på tidig utvecklingsnivå och som senare med hjälp av FC kunnat studera vid högskolor och universitet.(se länkar på vår hemsida). Det är dock inte alltid så lätt att ta till sig att människor som har betraktats som “mentalt retarderade” bakom sitt funktionshinder har ett intelligent medvetande och inte sällan besitter kunskap och förmågor, som skulle kunna bidra till det gemensamma på ett överraskande sätt.

 

Var används FC i dag?

FC används på många platser över hela världen, men är än så länge relativt okänt i Sverige.Vid Syracuse Institute i New York State finns en enhet för alternativ kommunikation, där professor Biklen har gjort ett banbrytande arbete omkring FC. Mycket pionjär arbete har gjorts  på DEAL Institue i Melbourne, Australien av Rose-Mary Crossley.

Trots omfattande forskning och mycket dokumentation från olika delar av världen blir FC lätt kontroversiellt. Antagligen för att FC så radikalt konfronterar våra invanda föreställningar.